مقالات       sorted by category       sorted chronologically

 

کلان شهر تهران مسائل ومشکلات آن
 

مهدی کاظمی pdf html مقدمه.ملاحظات نظري شهرنشيني معا صر
،، pdf html شبكه و سيستم شهرها
،، pdf html تغيرات ساختاري شبكه شهرها. تمركز در كلان شهر تهران
Joao Sette Whintaker Ferreira pdf html جهاني شدن و شهرنشيني در توسعه نيافتگي
مهدی کاظمی pdf html تمركز، راه كارهاي تعد يل وكاهش ان
Henrique Rattne pdf html شاخصهاي اجتماعي وبرنامه ريزي توسعه
مهدی کاظمی pdf html بحران مسكن در كلان شهر تهران
،، pdf html نقدي بر طرح جامع جديد تهران
،، pdf html كمـبود تحقــيق ، تداوم تقلــيد
،، pdf html كلان شهرهاي ايران
،، pdf html نقدي بر نظريات رايج در مورد بحران مسكن
،، pdf html « مشكل» و يا « بحران » مسكن ؟ و ..... بعد ؟
Erminia Maricato pdf html شهرسازی درپیرامون دنیای جهانی شده
Francisco de Oliveira pdf html جمع اضداد : گلوبا لیزاسیون ، ملت ، منطقه ، کلانشهری شدن (متروپلیزاسیون)
مهدی کاظمی pdf html انتقال پایتخت ویا جستجوی راه حل ؟
،، pdf html ریخت شناسی ء ( مورفولوژی ) شهرنشنی در ایران
Plinio de Arruda Sampaio Jr pdf html جهانی شدن و باز گشت استعمار نو
Günter Meyer pdf html بحران مسکن در قاهره ، با وجود هزاران واحد مسکونی
Hans Gunter Kllef, Sinem Demi,
Heidi Wedel
pdf html « گجه کوند و» معضل شهرهای بزرگ ترکیه
مهدی کاظمی pdf html بررسی مجدد طرح جامع جدید تهران ! اما در چه راستائی؟
،، pdf html شهرنشینی وشهرسازی در ایران : بخش اول
،، pdf html شهرنشینی وشهرسازی در ایران : بخش دوم
،، pdf html شهرنشینی وشهرسازی در ایران . بخش آخر
،، pdf html شهرسازی و روند کلان شهر شدن تهران
،، pdf html شهرسازی ومشکلات عمده کلان شهر تهران.
Michelle Provoost pdf html شهرهای جدید در مرزهای جنگ سرد
Fabian Cieslak , ریم لیلا pdf html شهرهای جدید ، مشکل گشا ویا اتلاف امکانات – بخش اول
مهدی کاظمی pdf html شهرهای جدید ، مشکل گشا ویا اتلاف امکانات – بخش دوم
،، pdf html درباره طرح "جامع راهبردی" - بخش اول
،، pdf html درباره طرح "جامع راهبردی" - بخش دوم
،، pdf html درباره طرح "جامع راهبردی" - بخش سوم
Erminia Maricato, Carlos Vainer pdf html بخش چهارم – طرح استراتژیک (راهبردی) شهری : ادامه نقدها ونظرها
مهدی کاظمی pdf html بازهم ، انتقال پایتخت
،، pdf html گلوبالیزاسیون وبرنامه ریزی استراتژیک شهری – ( 1 )
،، pdf html گلوبالیزاسیون وبرنامه ریزی استراتژیک شهری – ( 2 )
،، pdf html گلوبالیزاسیون وبرنامه ریزی استراتژیک شهری – ( 3 )
،، pdf html استراتژی هدایت توسعه شهری - 1
،، pdf html استراتژی هدایت توسعه شهری - 2
،، pdf html استراتژی هدایت توسعه شهری - 3
،، pdf html استراتژی هدایت توسعه شهری - 4
،، pdf html ضرورت تدوین : استراتژی هدایت توسعه دربخش شهری – 5
،، pdf html ضرورت تدوین : استراتژی هدایت توسعه دربخش شهری کشور – 6. بخش آخر
،، pdf html تخلیه جمعیت تهران : به همین خیال باش !
،، pdf html شهرسازی واسکان شهری غیر مجاز
،، pdf html بازهم ، درباره : بحران نظری در مطالعات شهری ایران
Erminia Maricato pdf html جهانی شدن وسیاست شهری در پیرامون سرمایه داری - بخش اول
،، pdf html جهانی شدن وسیاست شهری در پیرامون سرمایه داری - بخش دوم
،، pdf html جهانی شدن وسیاست شهری در پیرامون سرمایه داری - بخش سوم
،، pdf html جهانی شدن وسیاست شهری در پیرامون سرمایه داری - بخش آخر
مهدی کاظمی pdf html ما وبرنامه ریزیء (شهری ) ما
،، pdf html باغشهر، حریم شهر، طرح واگذاری هزارمتر زمین در حریم شهر و تداوم توهمات پایان ناپذیر!
،، pdf html استراتژیء هدایت توسعه دربخش شهری ، یا برنامه ریزیء استراتژیک شهری؟ (1)
،، pdf html استراتژیء هدایت توسعه دربخش شهری ، یا برنامه ریزیء استراتژیک شهری؟ (2)
،، pdf html مسکن پاک ویا مسکن مهر ؟ که هردوبه بیراهه رفته اند ؟
،، pdf html طرح چهل برج پنجاه طبقه در تهران ، اما واگرهای ان !
،، pdf html شهرسازی وشهرنشینی متمرکز
،، pdf html حاشیه نشینی و شهرسازیء ما !
،، pdf html طرح تفصیلی تهران رونمائی شد . خوب بعد؟
،، pdf html وضعیت مقالات وپژوهش های شهری ما دراینترنت (فارسی)
،، pdf html مسکن مهر : ایا تجدید نظردراهداف قبلی درپیش است ؟ !
،، pdf html پاسخگوئی به مشکل مسکن درکلان شهرها ، نه درخارج و دورازانها !
،، pdf html چه شد که: طرح تفصیلی نیامده با ضرورت تجدید نظر مواجه شد؟
،، pdf html 1 - شهرسازی: جمعیت ، تحرک وجابجائی آن
،، pdf html 2 - شهرسازی: اشتغال و ویژگیهای ساختاری آن
،، pdf html پرند پایتخت اداری کشورشد . مشکل افرینیء دیگری درراه است !؟
انتخاب وبرگردان مطالب : مهدی کاظمی بید هندی pdf html چه شد که در شهرهای برزیل شهروندان معترض به خیا بانها ریختند ؟ (1)
،، pdf html نکاتی در باره تظاهرات خیابانی اخیر در برزیل (2)
،، pdf html تظاهرات دربرزیل : حالا ، نوبت خیابان است
مهدی کاظمی pdf html موانع توسعه پایدار شهری در وضع موجودء بخش شهری کشور
،، pdf html کمبود مسکن ؟ یامسئلهء « مسئله شدن » آن ؟ - ( 1 )
،، pdf html کمبود مسکن ؟ یامسئلهء « مسئله شدن » آن ؟ - ( 2 )
،، pdf html مسکن اجتماعی : بجای مسکن مهر! چالشهای پیش روی ان - (1) جدید
،، pdf html مسکن اجتماعی : امکانات به اجرا درآوردن ان (2) جدید
،، pdf html مسکن اجتماعی : پیشنهادهای قابل اجرا برای ایجاد ان (3) جدید
،، pdf html چرا انتقال پایتخت ، تصمیم نادرست ومشکل افرینی است ؟
،، pdf html دورنمای تحولات بخش شهری ، تقابل سیاست گذاریهای شهری ما با آن !
،، pdf html مسکن اجتماعی : نقدها ونظرها
،، pdf html توسعه نیافتگیء کلانشهرهای ما ، علت تشدید معضلات انهاست
،، pdf html تراکم فروشی شهرداری وعواقب ان !
،، pdf html شرط توفیق مسکن اجتماعی
،، pdf html مسکن اجتماعی دربافت فرسوده شهر؟
،، pdf html تمرکز و تمرکز زدائی ، واقعیت و توهم ! بخش اول
،، pdf html ایا مسکن اجتماعی هم قربانی سیاست گذاریهای پُر تناقض جاری خواهد شد ؟
،، pdf html کاهش محدوده شهری تهران : واقعا"همین یکی راکم داشتیم !!؟
،، pdf html طرح جامع ، یا سیاست ملی مسکن ؟
،، pdf html سیاست شهری وامکان دسترسی به مسکن اجتماعی درمناطق کلان شهریء امریکای لاتین و اروپا - بخش اول
،، pdf html سیاست شهری وامکان دسترسی به مسکن اجتماعی درمناطق کلان شهریء امریکای لاتین و اروپا - بخش دوم
،، pdf html طرد شهری وشهرسازی ما
،، pdf html ملاحظات نظری درسیاست گزاریهای شهریء کشور
،، pdf html شهرسازی وکاهش اخیردرصد رشد جمعیت «شهر» تهران - بخش اول
،، pdf html شهرسازی وکاهش اخیردرصد رشد جمعیت «شهر» تهران - بخش دوم
،، pdf html شهرسازی ، محیط زیست ومشکل الودگی هوا - (بخش اول)
،، pdf html شهرسازی ، محیط زیست ومشکل الودگی هوا (بخش دوم )
،، pdf html شهرسازی ، محیط زیست ومشکل الودگی هوا (بخش سوم )
،، pdf html شهرسازی ، محیط زیست ومشکل الودگی هوا (بخش چهارم )
،، pdf html شهرسازی ، محیط زیست ومشکل الودگی هوا (بخش اخر)
،، pdf html علل حاد شدن رانت درشهرسازی ما
،، pdf html راهکارهای کاهش رانت درشهرسازی ما
،، pdf html مسکن مهر طرح مزخرفی است ! قبول ، اما چراچنین است ؟
،، pdf html گسترش ناپیوسته وپراکنده بافت شهری،لزوم ویاعدم لزوم گسترش کلانشهرها- بخش.1
،، pdf html گسترش ناپیوسته وپراکنده بافت شهری، تاثیرجابجائیهای جمعیتی درشکل گیری آن - بخش .2
،، pdf html گسترش ناپیوسته وپراکنده بافت شهری، تاثیرشرایط اجتماعی وسیاسی درشکل گیری آن - بخش .3
،، pdf html گسترش ناپیوسته وپراکنده بافت شهری، راهکارهای مواجه شدن با ان – بخش اخر
،، pdf html نقدها ونظرها هَبیتات lll
،، pdf html ناهنجاریهای سیاست گذاری وبرنامه ریزی شهری کشور – بخش اول
،، pdf html ناهنجاریهای سیاست گذاری وبرنامه ریزی شهری کشور – بخش دوم
،، pdf html توصیه هائی به شورای شهرجدید، جهت مقابله بامعضلات کلانشهرتهران
،، pdf html عملکرد شهرداری وشهردارتهران درسالهای اخیر
،، pdf html توان موجود دررفع معضلات کلانشهرهای کشور
،، pdf html تناقض های مشکل افرین درسیاستگذاری وبرنامه ریزیهای شهریء جاری درکشور (جدید)