هدف

هدف از راه اندازي اين سايت با عنوان «شهرسازي و توسعه» ايجاد فضايي است كه بتوان مباحث مربوط به شهر و توسعه شهري معاصر جامعه ايران را مطرح نمود.

در سالهاي دهه پنجاه شمسي يا مشخصاً در سال 1354 گروه تحقيقي تحت عنوان مطالعات شهري و منطقه‌اي، عمدتاً متشكل از معماران، شهرسازان و بعضاً ساير متخصصين علوم اجتماعي با هدف پرداختن به اين مطالعات تشكيل شد. در آن زمان در حد توانائي و با امكانات محدودي كه وجود داشت. گروه مذكور به مطالعات چندي در اين قلمرو پرداخت در سالهاي بعد از انقلاب با تفرق اعضاي گروه، ادامه هرچند محدود فعاليتهايش متوقف گرديد، پس از گذشتن حدود سي سال از آن زمان ضرورت ادامه اين مطالعات نه تنها كمتر نشده بلكه به مراتب افزايش نيز يافته است.

اكنون به دنبال اهداف همان سالها و با وجود امكانات اينترنت سايت راه اندازي شده است با اين هدف، كه بتوان با ارتباط ميان اهل فن و علاقمندان به تدريج مطالعات مربوط به اين مقولات را گردهم آورده، ادبيات موردنظر را غني‌تر نمود.

برنامه ما

برنامه ما در اين زمينه بدين صورت خواهد بود كه هر بار در يك مدت زماني معين يكي از مقولات مهم مربوط به شهرنشيني و توسعه شهري مورد مطالعه قرار گيرد طي مدتي كه مقوله موردنظر مطرح مي‌باشد. اميدواريم علاقمندان و صاحب نظراني كه مطالب را مورد توجه قرار مي‌دهند، با انتقادها، راهنمايي و ارسال مقالات و نظريات خود، گروه را ياري دهند و بر اندوخته نظري مقولات مربوطه بيافزايند.

بنابراين موضوع نخست موردنظر كه باتوجه به درجة حاد بودن مسائل مربوط به آن قابل طرح بوده است چنين انتخاب شده است:

كلان شهر (متروپل) تهران مسائل و مشكلات آن.

      مهر  1384          مهدي كاظمي